Wie zijn we

WERKENBIJGGRS is een initiatief van Green Solutions, ons site-adres is: https://werkenbijggrs.nl.

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. In deel I van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Daarnaast treft u als tweede deel van dit statement een beschrijving aan van de wijze waarop wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen.

Deel I: Algemene privacyverklaring

Privacybeleid

Green Solutions verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze medewerkers een veilige werkplek en onze klanten een veilige manier van werken. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Voor inzage in het uitgebreidere Privacyreglement kunt u contact opnemen met onze Privacyfunctionaris (privacy@gogreenbv.eu).

Persoonsgegevens en doel verwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren (met onze klanten en/of ons personeel). Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor doelen die samenhangen met onze bedrijfsactiviteiten. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Verder kunnen wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze systemen en gebouwen persoonsgegevens te verwerken.

Beveiligen en bewaren

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacybeleid. Voorbeelden van maatregelen zijn: geheimhoudingsverklaringen met personeel en ingeschakelde derden, SSL, VPN, regelmatige back-ups, firewalls en antivirus.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als voor de uitvoering van een overeenkomst nodig is. Persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard indien daarvoor toestemming is verkregen of indien dat conform een wettelijke bewaarplicht vereist is.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen persoonsgegevens onder andere met bedrijven die (een deel van) de administratie voor ons voeren, een ICT-leverancier, een arbodienst, een juridisch dienstverlener en de accountant. Persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten de Europese Unie verwerkt. Indien dat wel nodig is voor de dienstverlening, hebben wij afspraken gemaakt of vastgesteld dat een vergelijkbaar beveiligingsniveau als in de Europese Unie wordt gehanteerd.

Deel II: Bezoekers en gebruikers website

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers en gebruikers van de website

Als je contact met ons opneemt via de website, een bestelling plaatst of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van je vraag, de bestelling of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het personaliseren van onze website en voor het afhandelen van uw verzoek/vraag/bestelling/bericht.

Wat zijn Cookies

“Cookies” zijn kleine blokjes informatie die worden bewaard door je browser. We gebruiken cookies om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken wij Cookies om bijvoorbeeld je gebruikersnaam te onthouden, waardoor de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk is. Je kunt er voor kiezen cookies uit te schakelen, het is hierdoor wel mogelijk dat het weigeren van cookies leidt tot verminderde functionaliteit van deze website.

Welke cookies gebruikt Green Solutions (https://werkenbijggrs.nl)

Functionele cookies (functioneel)

In de eerste plaats wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies. Een functionele cookie heeft een puur technische functionaliteit. Zonder deze cookies werkt onze website niet naar behoren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die zorgen dat je ingelogd blijft.

Analytische cookies (Statistieken)

De tweede is voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website.  Green Solutions maakt gebruik van analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Green Solutions verstrekt. Zo krijgen wij op deze manier inzicht in hoe de website/shop wordt gebruikt en kan aan de hand van deze gegevens de website/shop zo nodig worden aangepast.

Betrokken partijen

Green Solutions maakt voor haar dienstverlening gebruik van een aantal externe partijen. In het geval dat deze partijen betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zijn hier schriftelijke afspraken mee gemaakt om de privacy te waarborgen.

Hosting

De website https://werkenbijggrs.nl/ wordt via een externe partij gehost. Eventuele persoonsgegevens worden door deze partij uitsluitend verwerkt binnen de Europese Unie. Uiteraard kan je de website overal ter wereld bereiken. Voor de daaruit voortvloeiende verwerking buiten de Europese Unie is Green Solutions niet verantwoordelijk.

Technische ondersteuning

De website van Green Solutions wordt technisch ondersteund door een externe partij gevestigd in Nederland. Zij lossen eventuele storingen aan onze website op en voeren verbeteringen door.

Google Analytics

Voor het analyseren van het functioneren van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Om je privacy te waarborgen hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en ervoor gezorgd dat je gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden. De instelling “gegevens delen” hebben wij uitgeschakeld.

Jouw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen, waardoor je zeggenschap hebt over de persoonsgegevens die van je worden verwerkt. Welke rechten dat zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken, staat hieronder beschreven

 1. Toestemming:
  Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Voorbeeld: bij elke nieuwsbrief staat onderaan de mail een mogelijkheid tot uitschrijven.  
 2. Informatieplicht:
  Je hebt het recht om te weten wat Green Solutions met jouw (bijzondere) persoonsgegevens doet en met welk doel.
 3. Recht op inzage:
  Je hebt het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens Green Solutions van jou verwerkt.
 4. Recht op verwijdering (recht op vergetelheid):
  Je hebt het recht jouw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten’ te worden (dat wil zeggen dat jouw gegevens niet langer zijn terug te vinden).
 5. Recht op rectificatie en aanvulling:
  Je hebt het recht jouw (bijzondere) persoonsgegevens die Green Solutions verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn.
 6. Recht op bezwaar:
  Je hebt het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van jouw (bijzondere) persoonsgegevens.
 7. Recht op beperking:
  Je hebt het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door Green Solutions te laten verwerken of deze voor bepaalde personen te laten afschermen.
 8. Recht op overdacht (dataportabiliteit):
  Je hebt het recht om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te ontvangen of, indien mogelijk, door Green Solutions aan een derde over te laten dragen.

Om aanspraak te maken op jouw rechten kun je een verzoek daartoe op twee manieren bij ons indienen:     

 1. Per e-mail, via: privacy@gogreenbv.eu, of
 2. het invullen van een online formulier via https://werkenbijggrs.nl/contact/ 

Vermeld bij een verzoek te allen tijde om welke recht het gaat en zorg dat je identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen, wordt er contact met je opgenomen. Niet alle verzoeken kunnen worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan het zijn dat wettelijke bepalingen Green Solutions verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, word je daarvan op de hoogte gesteld.  

Deze pagina is voor het laatste aangepast en gepubliceerd op:  1 april 2022